Vår Frelsers gravlund i Oslo.
12. oktober 2023

Gravplassloven i Karnov

Hva skjer når vi dør? Deler av svaret finner du i Karnovs nye lovkommentarer til gravplassloven. Kommentarene er skrevet av advokat Tine Larsen og advokatfullmektig Ingrid Ekeberg.

Gravplassloven trådte i kraft i 1997 og regulerer gravplassforvaltningen, herunder kremasjon, gravlegging, gravminner og askespredning. Loven ble vedtatt som del av reformeringen av statskirkeordningen. Gravplassforvaltningen er et offentlig ansvar og er blitt mer livssynsnøytral, men av historiske grunner er det fortsatt vanlig at gravplassene eies og forvaltes av Den norske kirke. Kirken må opptre med respekt for andre religioner og livssyn, og ivareta ulike religiøse behov ved gravlegging.

Kommentarene til gravplassloven er publisert i Karnov-tillegget i Lovdata Pro.

Advokatene i Dæhlin Sand Advokatfirma har skrevet flere lovkommentarer for Karnov: Naturmangfoldloven, markaloven, motorferdselloven, dyrevelferdsloven, viltloven og lov om statlig naturoppsyn.

Relaterte saker