Dronebilde fra Statens vegvesen av E18 Vestkorridoren tatt den 28. oktober 2021. Anleggsarbeidene vil pågå frem til 2030.
28. juni 2023

Støy-erstatning til E18-naboer

Borgarting lagmannsrett har avhjemlet skjønn for en rekke boligeiendommer berørt av E18 Vestkorridoren i Bærum.

E18 Vestkorridoren har en total kostnadsramme på om lag 40 milliarder kroner og er planlagt ferdigstilt i 2028. Borgarting lagmannsrett avhjemlet 27. juni overskjønn som gjaldt erstatning for 51 boligeiendommer ved anleggsområdet. For flere av eiendommene konkluderer lagmannsretten motsatt av tingretten, og tilkjenner betydelige erstatningsbeløp for støyulemper.

E18 Vestkorridoren påfører grunneierne omfattende støy- og støvulemper over en 8-årsperiode.I tillegg får de ulemper i form av innsyn fra en ny gang- og sykkelbru. Lagmannsretten har kommet til at grunneierne påføres ulemper som samlet overstiger den såkalte tålegrensen i nabolovens § 2.

Beboerne i Holtebråten sameie (Professor Kohts vei 60) får en samlet erstatning på 4,3 millioner kroner. I tillegg får beboerne dekket alle sine sakskostnader og lagmannsretten har med det omgjort tingrettens avgjørelse, som tilkjente 0 i erstatning og nesten halverte sakskostnadene.

Advokat Pål Martin Sand og advokatfullmektig Ingrid Ekeberg har bistått grunneierne i saken.

– Jeg mener lagmannsretten har kommet til et riktig og godt resultat. E18 Vestkorridoren er et samferdselsprosjekt med store samfunnsgevinster. Samtidig er det noen få boligeiere som påføres en uforholdsmessig stor belastning. Det er derfor svært hyggelig å kunne konstatere at beboerne har blitt hørt med sin argumentasjon for lagmannsretten, sier Sand.

Les mer om saken i

Budstikka (Krever abonnement)