1. mars 2023

Prinsipiell seier for norsk skogbruk i Eidsivating lagmannsrett

Flere miljøorganisasjoner og deler av akademia har de siste årene tatt til orde for at plan- og bygningsloven pålegger reguleringsplanplikt for nybygging og ombygging av skogsbilveger. Denne forståelsen får ikke støtte av Eidsivating lagmannsrett i en nylig avsagt kjennelse. Saken gjaldt midlertidig forføyning for å stanse pågående ombygging av en skogsbilveg med grunnlag i at det ikke var utarbeidet reguleringsplan. Lagmannsretten konkluderer med at tiltak som ikke trenger tillatelse etter plan- og bygningsloven (som f.eks. skogsbilveger) ikke utløser plikt til å utarbeide reguleringsplan.

Avgjørelsen har stor betydning for alle som planlegger nybygging eller ombygging av landbruksveger. Et motsatt resultat ville medført at skogeiere først måtte utarbeidet en egen reguleringsplan, og deretter gjennomført ordinær søknadsprosess etter landbruksvegforskriften. Dette ville medført en betydelig kostnadsøkning, og en mer tidkrevende prosess, ved bygging og opprusting av landbruksveger.

Glommen Mjøsen Skog SA, som er en av landets største skogeierforeninger, sier i en uttalelse at all oppgradering av skogbrukets vegnett ville stanset opp, dersom bygging eller oppgradering av skogsbilveger skulle utløst krav om reguleringsplan.

Skogeieren var bistått av advokat Peder Landfald, som også representerte Norges Skogeierforbund som partshjelper.

Kjennelsen er ikke rettskraftig.

Relaterte saker