Foto: Bård Løken/ Anno Norsk Skogsmuseum. Kjølberget vindkraftverk, Våler kommune.
18. januar 2023

Lovforslag om vindkraft gir vetorett til vertskommunen

Fredag 13. januar kom det varslede forslaget om nye regler for planlegging av vindkraftanlegg på land.

Olje- og energidepartementet foreslår at det bare er vertskommunen som kan vedta plan om utbygging av vindkraftanlegg på egne arealer. Kommunen får dermed en vetorett mot uønsket vindkraft på land.

Det er særlig to endringer i dagens regelverk som det er verdt å merke seg.

For det første er det foreslått å innføre et krav om at det må utarbeides en reguleringsplan (områderegulering) for anlegget som skal vise hovedtrekkene for arealbruken. Det er ikke krav om reguleringsplan i dagens regelverk, se plan- og bygningsloven § 12-1 tredje ledd, tredje punktum.

For det andre er det foreslått å frata departementet muligheten til å overstyre kommunen ved å gi en konsesjon virkning som statlig plan. Denne adgangen fremgår i dag av plan- og bygningsloven § 6-4 tredje ledd.

Det er også foreslått følgende:

  • Konsesjonsmyndigheten kan sende områdereguleringen på høring med samtykke fra kommunen.
  • Private aktører og myndigheter får fremme forslag til områderegulering.
  • Når en områderegulering er vedtatt og søknadsprosessen for konsesjon er satt i gang, så kan ikke lenger områdereguleringen oppheves eller endres på vesentlig måte til byggefristen for anlegget er utløpt.

Forslaget kan leses i sin helhet på departementets nettside. Høringsfristen utløper 27. februar 2023.

For spørsmål om konsesjonsregelverket og utbygging av vindkraft, ta kontakt med advokat Mari Kjellevold Brygfjeld.

Relaterte saker