Kompetanse

Miljø

Miljøhensyn spiller en stadig viktigere rolle i samfunnet, og et mer omfattende miljøregelverk griper inn i alle sektorer som berører naturen og det ytre miljø. Det stilles strengere miljøkrav til forvaltningsvedtak, næringsvirksomhet og grunneiere.

Våre advokater har betydelig erfaring med miljø-, klima- og naturressursrett fra advokatvirksomhet, offentlig forvaltning og organisasjoner. Vi bistår stadig i profilerte miljøsaker. Våre advokater er fagforfattere for det juridiske forlaget Karnov innen sentrale miljørettslige emner.

Vår miljørettskompetanse omfatter:

 • Naturmangfold
 • Areal- og utmarksforvaltning
 • Vannressurser
 • Forurensning og utslipp til jord, vann og luft
 • Mineralutvinning
 • Vann- og avløp
 • Kraftutbygging
 • Verneområder
 • Klimarett og omsetning av klimakvoter
 • Miljøavgifter
 • Plan- og bygningsrett
 • Akvakultur
 • Dyrevelferd
 • Miljøkriminalitet
 • Retten til miljøinformasjon
 • Århuskonvensjonen