31. mai 2024

Dom fra Høyesterett i sak om kapitaliseringsrente

Høyesterett har avsagt dom i sak om fastsettelse av kapitaliseringsrente ved ekspropriasjon av landbruksarealer – men spørsmålet om hvilken kapitaliseringsrente som skal benyttes står fremdeles ubesvart.

NORSKOG, Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund var partshjelpere i saken, og Dæhlin Sand advokatfirma ved advokatene Magnus Dæhlin og Peder Landfald har bistått partshjelperne.

Les mer om saken på Rett24 her og i Nationen her. Avgjørelsen kan leses her.

Sakens bakgrunn: rentefot i erstatningssaker på vei ned

Kapitaliseringsrenten som benyttes ved fastsettelse av personskadeerstatning ble nylig nedjustert fra 4 til 2,5 prosent ved forskrift 26. august 2022.

Det har ved ekspropriasjon av landbruksarealer vært fast praksis at man benytter samme rentesats som ved utmåling av personskadeerstatning. Da kapitaliseringsrenten ble nedjustert for personskadesakene, reiste det problemstillingen om grunneierne kan kreve tilsvarende nedjustering i ekspropriasjonssakene.

Høyesterett har i avgjørelsen som kom onsdag 29. mai ikke tatt stilling til hva som er riktig rentefot i ekspropriasjonssakene, eller om det var feil av lagmannsretten å benytte en rentesats på 2,5 prosent.

I stedet opphevet Høyesterett lagmannsrettens avgjørelse, begrunnet i at lagmannsretten ikke hadde foretatt en tilfredsstillende vurdering av grunneiernes tilpasningsplikt. Det betyr at lagmannsretten får saken i retur.

Avklaring i vente

Lagmannsretten må nå behandle saken på nytt, og ta stilling til hvilken rentefot som skal benyttes. I den forbindelse vil det være naturlig å supplere med ytterligere bevis for avkastningsnivået i landbruket og grunneiernes reinvesteringsmuligheter.

Døren er nok heller ikke lukket for at Høyesterett vurderer spørsmålet på nytt. I saken som ble behandlet nå viste grunneierne og partshjelperne til at avkastningen i norsk landbruk er svært lav, og gjorde gjeldende at det ikke rimelig å forvente at norske bønder og skogeiere skal kunne reinvestere innenfor sin næring med en høyere avkastning enn 2,5 prosent. Høyesterett omtaler dette slik:

«Særlig ankemotpartene og partshjelperne har for Høyesterett kommet inn på ulike hensyn som kan ha betydning for kapitaliseringsrenten, og i den forbindelse fremlagt sakkyndiguttalelser som belyser forhold som kan ha betydning for grunneieres tilpasningsplikt. Det er imidlertid ikke grunnlag for at Høyesterett foretar denne vurderingen nå.» (54)

Relaterte saker