22. desember 2022

Høyesterett skal behandle prinsipielt spørsmål om forholdet mellom jordskifte og ekspropriasjon

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 21. desember å henvise sak om tvangserverv av eiendom for utvidelse av privat vei til behandling i avdeling.

Spørsmålet Høyesterett skal ta stilling til er om arealbytte etter jordskifteloven § 3-4 første ledd og veiskjønn etter veglova § 53 første ledd er alternative rettsgrunnlag for tvangserverv.

De ankende parter har anført at kravet om jordskifte må avvises, idet inngrepet er ekspropriasjon. Ekspropriasjon av grunn krever klar lovhjemmel, jf. Grunnloven § 113 og EMK P1-1.

Saken reiser uavklarte spørsmål om forholdet mellom ekspropriasjon og jordskifte. Spørsmålet er praktisk, særlig ved såkalte urbane jordskifter, hvor boligeiere, eiendomsutviklere og andre næringsdrivende gjerne ønsker en «bit» av naboens eiendom for å utvide eller anlegge egen adkomstvei.

Dæhlin Sand Advokatfirma bistår de ankende parter.