17. januar 2023

Naturmangfoldloven i Karnov

Karnov har nå publisert nye lovkommentarer til naturmangfoldloven. Kommentarene er skrevet av miljørettsadvokatene Mari Brygfjeld og Tine Larsen i Dæhlin Sand Advokatfirma og førsteamanuensis
Eivind Junker ved Nord Universitet.

Naturmangfoldloven omfatter all natur, og gjelder for alle sektorer som i sin virksomhet påvirker naturen. Loven lovfester de miljørettslige prinsippene som skal fremgå av alle offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet. Loven regulerer også viktige virkemidler i naturvernet: Verneområder, utvalgte naturtyper, prioriterte arter og artsforvaltning.

Kommentarene til naturmangfoldloven er publisert i Karnov-tillegget i Lovdata Pro.

Advokatene i Dæhlin Sand Advokatfirma har skrevet flere lovkommentarer til Karnov innenfor miljørett, naturforvaltning og dyrevelferd.