22. februar 2021

Staten svikter markavernet – igjen

I sammenheng med statlig plan om flytting av regional sikkerhetsavdeling til Ila, skriver DSAs Pål Martin Sand og Tine Larsen i Aftenposten om hvordan de interesser markaloven skal verne svekkes når staten gir seg selv tillatelse til å bygge ut innenfor markagrensen.

«Nå setter regjeringen igjen markavernet til side og vil vedta statlig plan om å flytte regional sikkerhetsavdeling fra Dikemark til Ila. Tiltaket er i strid med hensynene bak markaloven. Det er også i strid med statlige planretningslinjer om at statlige institusjoner skal legges til kollektivknutepunkter. Sykehuset blir arbeidsplass for 500 ansatte, fire kilometer fra nærmeste T-banestasjon. Det antas at flertallet av ansatte vil kjøre bil, noe som innebærer at det også må bygges parkeringsanlegg. Hensynet til både klimaet, marka og nærmiljøet taler imot at sykehuset etableres på Ila.»

Les hele innlegger i Aftenposten.