13. november 2017

Nyttårsaften viktig frist for økt tomtefesteavgift

Det er mange eldre festekontrakter for hus- og hyttetomter hvor den opprinnelig avtalte festetiden utløpt, men hvor festeforholdet er forlenget i medhold av tomtefesteloven § 33. Etter lovendring innført 1. juli 2015 har grunneier ved slik forlengelse rett til å kreve festeavgiften oppregulert til 2 % av tomteverdi.

I en begrenset periode frem til nyttår, har grunneier også rett til å kreve slik oppregulering av avgiften for festeforhold som ble forlenget før den nye lovbestemmelsen ble innført 1. juli 2015. Hvis grunneier ønsker å benytte seg av retten til å kreve økt festeavgift for disse festeforholdene, må det varsles festeren før 1. januar 2018. Dersom det ikke sendes varsel før nyttår, går retten til å kreve oppregulering av festeavgiften til 2 % av tomteverdi tapt for festeforholdene som ble forlenget før 1. juli 2015.

For festekontrakter hvor festetiden utløper etter 1. juli 2015, må grunneier være klar over at fristen for å sette frem krav om regulering er tre år etter utløp av festetiden.

Alle grunneiere med festekontrakter på sin eiendom bør umiddelbart ta en gjennomgang av sine festekontrakter, og være særlig påpasselig med å undersøke om det må fremsettes krav om regulering av festeavgiften allerede før nyttår.

Ta gjerne kontakt med oss i DSA for gjennomgang av festeavtaler, spørsmål og annen juridisk bistand om tomtefeste.