25. januar 2017

DSA bistår Ekelykunstnerne

Riksantikvaren har opphevet Byantikvarens vedtak om å gi Bjarne Melgaards prosjekt «A house to die in» dispensasjon fra fredningsvedtaket på Ekely. Les Dagbladets omtale av saken her.

 

Advokatene Tine Larsen og Pål Martin Sand i Advokatfirmaet DSA bistår Ekelykunstnerne og mener dette er en viktig delseier.

– Riksantikvaren har lyttet til Ekelykunstnerne som har påpekt en rekke mangelfulle forhold ved søknaden og Byantikvarens vedtak, bl.a. at konsekvensene for naturmangfoldet ikke er vurdert, sier Larsen.

Ettersom en del av det fredete området er planlagt gravd opp og erstattet med underjordisk garasje- og kjelleranlegg, vil utbyggingen også kunne innebære langsiktige konsekvenser for vegetasjon og grunnvannstand for hele Kikkutkollen. Også dette mener Riksantikvaren er mangelfullt utredet.

Nå sendes saken tilbake til Byantikvaren for fornyet behandling. Ekelykunstnerne vil arbeide for at Byantikvaren nå går imot dispensasjon.

– Sentralt i fredningsvedtaket fra 1997 står bevaring av områdets frodige vegetasjon og landskapsrommet som var en viktig inspirasjonskilde for Munch. Utbygging som foreslått vil bryte med dette formålet, noe som antakelig blir ytterligere understreket når utfyllende dokumentasjon vil måtte legges fram for Byantikvaren, sier Sand.

 

Ekely med Edvard Munchs atelier og kunstnerkoloni er fredet etter kulturminneloven. Utbygging i området er avhengig av dispensasjon fra fredningen for å kunne realiseres.

Les mer om Riksantikvarens vedtak her: http://www.riksantikvaren.no/Aktuelt/Nyheter/Etterlyser-dokumentasjon-i-Ekely-saken