12. mai 2022

Varsler søksmål om sjødeponi i Førdefjorden

Naturvernforbundet og Natur og Ungdom mener Klima- og miljødepartementets tillatelse til sjødeponi og forurensning i Førdefjorden er i strid med Norges forpliktelser etter mineralavfallsdirektivet, og har varslet søksmål mot staten.

Nordic Rutile AS planlegger gruvedrift for utvinning av rutil i Engebøfjellet, med sjødeponi i Førdefjorden for avgangsmassene.

Nordic Rutile AS søkte i 2008 om tillatelse etter forurensingsloven § 11. Klima- og miljødepartementets (KLD) gav i vedtak av 5. juni 2015 tillatelse til gruvedrift i Engebøfjellet med sjødeponi i Førdefjorden for avgangsmassene. Vedtaket ble påklaget og stadfestet av Kongen i statsråd 19. februar 2016.

Etter naturvernorganisasjonenes oppfatning er tillatelsen ugyldig fordi krav i EUs mineralavfallsdirektiv og avfallsforskriften kapittel 17 ikke er fulgt i saksbehandlingen.

Selskapet som skal drive gruvedrift, mangler en såkalt avfallshåndteringsplan, som i henhold til direktivet og avfallsforskriften skal foreligge når man søker om tillatelse, jf. avfallsforskriften § 17-5. Avfallshåndteringsplanen må videre være godkjent før tillatelse kan gis, jf. avfallsforskriften § 17-6.

Klima- og miljødepartementet mener imidlertid det holder at avfallshåndteringsplanen foreligger før deponeringen starter. Det er først etter at gruven er i drift.

Naturvernorganisasjonene anfører at dette er for sent og ikke i tråd med direktivet og forskriftens krav. For at avfallshåndteringsplanen skal oppfylle sitt formål om å redusere gruveavfallsmengdene til et minimum og unngå forurensing, må avfallshåndteringsplanen foreligge og behandles tidlig i planleggingsfasen slik at driftskonseptet kan utformes slik at avfallsmengden minimeres. Det er i dag mulig å drive gruvedrift uten sjødeponi, og Norge er det eneste landet forpliktet av EUs mineralavfallsdirektiv som fortsatt tillater sjødeponier.

Staten har tre uker på å svare på prosessvarselet.

Advokat Tine Larsen i Dæhlin Sand Advokatfirma bistår naturvernorganisasjonene i saken.

Les mer om saken på NRK og hos Naturvernforbundet og Natur og Ungdom.

EFTAs overvåkingsorgan ESA har også foretatt en bred gjennomgang av norsk lovgivning for håndtering av mineralavfall, og de påpeker flere mangler ved gjennomføringen av mineralavfallsdirektivet, se Norge vil endre regler om mineralavfall etter ESA-klage – stortinget.no