17. oktober 2022

Sivilombudet om miljøvurderinger av oppdrett i kommuneplaner

I to ferske uttalelser fra Sivilombudet får Kommunal- og distriktsdepartementet kritikk i to innsigelsessaker om oppdrett i kommuneplanene til Alver og Brønnøy kommuner. Sivilombudet finner det tvilsomt om konsekvensene for villaks og sjøørret var tilstrekkelig utredet. Departementet hadde heller ikke gjort vurderinger av naturmangfoldlovens prinsipper.

Departementet hadde i sine avgjørelser vist til at oppdrettsanleggene ville bli konsekvensutredet når det senere ble søkt om konsesjon for det enkelte akvakulturanlegg. Sivilombudet fant at konsekvensutredning og vurdering av miljøvirkningene av å legge ut et område til akvakultur i kommuneplan måtte foretas før planen ble vedtatt, og ikke kunne utsettes til enkeltsaksbehandlingen etter at planen er vedtatt. Sivilombudet viste til at konsekvenser av den samlede planen er viktig for å kunne vurdere og planlegge utviklingen av større områder i sammenheng.

Videre fant Sivilombudet at departementet i innsigelsessakene ikke hadde gjort vurderinger av de miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12. Vurderingene skal fremgå av beslutningen, jf. naturmangfoldloven § 7.

Departementet er nå bedt om å vurdere begge innsigelsessakene på nytt innen 16. november.

Advokat Tine Larsen har bistått Norges Naturvernforbund med å klage inn sakene til Sivilombudet.

Mer om saken og de aktuelle uttalelsene kan leses her på Sivilombudets hjemmesider.