27. april 2023

Prinsipiell seier for norsk skogbruk i Høyesterett

Høyesterett har i dag forkastet Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) sin anke mot en privat skogeier. Avgjørelsen har stor betydning for norske skogeiere.

Flere miljøorganisasjoner og enkelte juridiske forfattere har de siste årene tatt til orde for at plan- og bygningsloven pålegger krav om reguleringsplan ved nybygging og ombygging av skogsbilveger. Denne forståelsen er Høyesterett ikke enig i.

I søksmål anlagt av NOA mot en privat skogeier, har det blitt gjort gjeldende at skogeiers tillatelse til ombygging av skogsbilveg var ugyldig fordi det ikke forelå reguleringsplan. Høyesteretts ankeutvalg har forkastet NOAs anke og enstemmig funnet det klart at anken ikke kunne føre frem.

Skogeieren har fått medhold i alle rettsinstanser, og spørsmålet er dermed rettskraftig avgjort. Norske skogeiere kan etter dette bygge og ombygge skogsbilveg uten å bli møtt med krav om reguleringsplan. Saken har stor betydning for skogeiere fordi et motsatt resultat ville medført lengre saksbehandlingstider, og betydelige ekstrakostnader, ved søknad om tillatelse til nye skogsbilvegprosjekter.

Glommen Mjøsen Skog SA sier i en uttalelse at skogsbilvegbygging ville stoppet helt opp dersom NOA hadde fått medhold i sitt syn, noe som ville redusert mulighetene for nyansert og moderne skogbruk.

NORSKOG sier i en uttalelse at de er glade for at Høyesterett enstemmig har forkastet NOAs anke, og at et motsatt resultat ville vært katastrofalt for skogbruket.

Skogeieren var bistått av advokat Peder Landfald, som også representerte Norges Skogeierforbund som partshjelper.