22. november 2019

Planforslag fra Helse Sør-Øst i strid med markaloven

Helse Sør-Øst har lagt frem et planforslag til ny regional sikkerhetsavdeling på Ila i Bærum. Klima- og miljødepartementet og planutvalget i kommunen har krevd at det utredes alternativ også utenfor marka. Likevel er det bare blitt utredet to alternativer i planforslaget som nå er på høring, og begge ligger innenfor markagrensen.

Advokatfirmaet DSA bistår Ila borettslag i saken.

– Det er svært oppsiktsvekkende og høyst unormalt at forslagsstiller ikke følger de klare krav til utredninger som er fastsatt av departementet og av planmyndigheten, uttaler advokat Tine Larsen fra Advokatfirmaet DSA til Budstikka.

Planforslaget er lagt ut til offentlig ettersyn, med høringsfrist 5. desember. Advokatfirmaet DSA har på vegne av Ila borettslag skrevet høringsuttalelse, hvor det blant annet påpekes at kravene til utredning av alternativ plassering utenfor marka ikke er oppfylt. Planforslaget er også i strid med statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging.