3. mars 2020

OED avslår konsesjon til Tjuvholforsen kraftverk i Grane

I vedtak 28. februar har Olje- og energidepartementet omgjort NVEs vedtak og avslått søknad om utbygging av småkraftverk i Grane kommune.

Departementet har vektlagt at Tjuvholforsen kraftverk vil innebære store terrenginngrep som vil være synlige i lang tid etter utbygging, at reduksjonen i vannføringen vil ytterligere redusere elvas verdi som landskapselement og at rørtraseen ville krysse en forekomst av naturtypen kystgranskog som er verdsatt som viktig.

Advokat Mari Brygfjeld i DSA har bistått klager i saken.

 

Vedtaket kan du lese her.