Skisse: Aquaculture Innovation
23. desember 2022

Må utrede alternative lokaliteter for næringsområde

Sivilombudet har behandlet en klage som gjelder reguleringsplan for landbasert fiskeoppdrett og tilknyttet næring på Toftøya i Brønnøy kommune.

Etter innsigelse stadfestet Kommunal- og distriktsdepartementet reguleringsplanen som la til rette for et landbasert oppdrettsanlegg i et verdifullt natur- og friluftsområde. Alternative lokaliseringer av anlegget var ikke utredet.

Norges Naturvernforbund klagde saken inn for Sivilombudet, og anførte at det i henhold til konsekvensutredningsforskriften skulle vært utredet om det fantes «relevante og realistiske» alternativer til plasseringen av den planlagte virksomheten.

Etter Sivilombudets syn var det begrunnet tvil ved om de undersøkelsene som var gjort i saken, var omfattende nok eller godt nok dokumentert til å tilfredsstille kravene i konsekvensutredningsforskriften.

– Vi erfarer at det i planer ikke er uvanlig at alternative lokaliteter ikke blir utredet. Uttalelsen fra Sivilombudet er grundig, og gir god instruksjon i gjeldende rett hva gjelder kravene til utredning av relevante og realistiske alternativer. Uttalelsen vil derfor få betydning også for andre plansaker, sier advokat Tine Larsen som har bistått Norges Naturvernforbund i saken.

Les mer om Sivilombudets uttalelse her.