Foto: Nye Veier
19. desember 2022

Ingen dispensasjon til ny E6 gjennom naturreservatet

Miljødirektoratet omgjør Statsforvalterens vedtak og avslår dispensasjon til ny E6 med fartsgrense på 110 km/t gjennom Lågendeltaet naturreservat.

Lågendeltaet naturreservat på Lillehammer ble opprettet for å bevare et viktig og spesielt våtmarksområde med vegetasjon og dyreliv. Våtmarksområdet er særlig viktig for trekkende, hekkende og overvintrende vannfugl, og rommer et stort mangfold av sjeldne arter. Mange våtmarker er allerede nedbygd, og de gjenværende våtmarksområdene blir dermed enda viktigere.

Etter Miljødirektoratets vurdering er vilkårene for å gi dispensasjon etter naturmangfoldloven § 48 til ny motorvei tvers igjennom reservatet ikke oppfylt:

Miljødirektoratet viser til at veiprosjektet er samfunnsøkonomisk ulønnsomt, i tillegg til at det forringer svært verdifull natur. Prosjektet oppfyller derfor ikke vilkåret om vesentlig samfunnsinteresse, som er vilkåret for å gi unntak fra verneforskriften.

Miljødirektoratet mener at heller ikke vilkåret om at tiltaket må være nødvendig, er oppfylt. Det vises til at det i Samferdselsdepartementets budsjettproposisjon for 2023 framgår at endringer i fartsgrense og standard for veiprosjekter også kan få betydning for allerede planlagte prosjekter.

Dæhlin Sand Advokatfirma har bistått Naturvernforbundet og Lågendeltaets Venner med en juridisk vurdering av adgangen til dispensasjon for det aktuelle tiltaket. Advokat Tine Larsen deler Miljødirektoratets syn på at vilkårene for dispensasjon ikke er oppfylt, og er glad for at klagerne nå har fått fullt medhold i klagen hos Miljødirektoratet. Hun påpeker at dette ikke er den eneste saken hvor det planlegges utbygging i etablerte verneområder, og Miljødirektoratets vedtak om Lågendeltaet synliggjør at terskelen for å dispensere fra verneforskriften skal være høy.

Les Miljødirektoratets vedtak her.