26. mars 2021

Havsul I nektet fristutsettelse av OED

Den 27. mars 2020 ble vindkraftverket Havsul 1 av NVE gitt vedtak om utsatt frist for idriftsettelse fra 1. januar 2020 til 31. desember 2025

Etter klage fra diverse interesseorganisasjoner ble utsettelsen nektet av Olje- og Energidepartementet den 26. mars 2021. I vedtaket skriver OED:

«Departementet finner etter en helhetsvurdering, at det er grunnlag for å endre NVEs vedtak
om å gi utsatt frist for idriftsettelse. Departementet har blant annet lagt vekt på at opprinnelig
konsesjon og konsekvensutredning er gammel og trenger oppdateringer og at
konsesjonæren trolig trenger ytterligere fristutsettelser og konsesjonsendringer før en
eventuell realisering kan skje. Det er heller ikke dokumentert lønnsomhet i prosjektet.
Departementet mener at eventuelle nye planer for en utbygging av Havsul 1 vindkraftverk
eventuelt bør behandles gjennom en ny konsesjonsbehandling. Etter havenergilovforskrifta §
1 annet ledd krever dette en forutgående prosess med åpning av areal

DSAs Mari Kjellevold Brygfjeld har bistått Runde mot Havsul I i klagesaken.

Les pressemeldingen og vedtaket her hos OED.