Vindmøller, vindturbiner, Lista vindkraftverk. Tiltakshaver Fred. Olsen
11. september 2018

DSA bistår i vindkraftsak i Birkenes

DSA har på vegne av folkeaksjonen Motvind vurdert gyldigheten av Birkenes kommunes vedtak om vindkraftutbygging i kommunen. Knappest mulig flertall i kommunestyret stilte seg positiv til vindkraftprosjektet i kommunen. Advokat Mari Kjellevold Brygfjeld har vurdert at kommunestyrets vedtak i saken er ugyldig:

–  Dette skyldes i all hovedsak feil ved kommunens behandling av avtale om ytelser til kommunen fra grunneierne som skal leie ut grunn til vindkraftanlegget. Det er etter vårt syn tvilsomt om denne avtalen er lovlig. Etter det vi vet har det ikke vært noen politisk prosess knyttet til grunneieravtalen. I tillegg taler kravet til saklighet for at kommunen ikke kan inngå avtaler om generelle bidrag til kultur og idrett i forbindelse med utbygging av vindkraftverket. Når det foreligger klare holdepunkter for at disse ytelsene har bidratt til det knappe flertallet med én stemmes overvekt i kommunestyret, er kommunestyrevedtaket ugyldig, sier Brygfjeld.

Vindkraftanlegget har fått konsesjon av NVE, men vedtaket er påklaget til Olje- og energidepartementet (OED) som nå har saken til behandling.

– Kommunestyrets syn på utbyggingen vektlegges tungt når konsesjonsmyndigheten skal avgjøre om vindkraftanlegget skal gis konsesjon. Et ugyldig kommunestyrevedtak kan derfor føre til at også konsesjonsvedtaket blir ugyldig. I og med at OED fremdeles har konsesjonsaken til behandling, kan feilen rettes før det tas endelig stilling til om vindkraftanlegget skal få konsesjon. OED kan be kommunen foreta en ny vurdering, sier Brygfjeld.

Saken er gjenstand for stor offentlig interesse i lokalmiljøet.