5. oktober 2021

Stopp for Nussir i Repparfjord

Hammerfest kommune har stanset Nussirs anleggsarbeid inntil videre på Markoppneset ved Repparfjord. Kommunen skriver i beslutningen at det er usikkert om offentlige interesser er godt nok ivaretatt i gjeldende reguleringsplan.

På Markoppneset er det planlagt utskiping av kobber fra det omstridte gruveprosjektet ved Repparfjord. Både naturvernere, reindriften og naboer har påklaget kommunens tillatelse til å starte anleggsarbeid her. Klagerne mener krav om detaljreguleringsplan og konsekvensutredning ikke er oppfylt, og at det derfor ikke var anledning til å gi byggetillatelse.

For å unngå irreversible naturinngrep, ble det bedt om utsatt iverksetting av tiltaket inntil klagen er behandlet av klageinstansen.

Advokat Tine Larsen i DSA har bistått naturvernorganisasjonene med begjæring om utsatt iverksetting, og er fornøyd med at kommunen har tatt begjæringen til følge:

– Kommunen har kommet til at irreversible skader på naturmangfoldet her må veie tyngre enn tiltakshaverens økonomiske interesser, og at arbeidet ikke kan iverksettes før klagen er avgjort av statsforvalteren, sier Larsen.

Hammerfest kommune skriver også i beslutningen at det etter deres vurdering fremstår uklart hvorvidt offentlige interesser er blitt godt nok ivaretatt i gjeldende reguleringsplan, og at dette også taler for at det bør besluttes utsatt iverksetting.

– Når det er oppstått usikkerhet om det planrettslige grunnlaget er godt nok, er det viktig for rettssikkerheten at uopprettelige inngrep stanses inntil planmyndighetene har foretatt en ny vurdering av saken, sier advokat Tine Larsen.

Inntil nå er anleggsarbeidene på Markoppneset ved Repparfjord blitt stanset av aksjonister, men nå som kommunen har besluttet foreløpig stans av arbeidene har aksjonistene pakket sammen for denne gang.

Les mer om saken på NRK.